Inloggen

Algemene richtlijnen

Onderstaand worden een aantal algemene richtlijnen verwoord. Informatie betreffende trainingen en wedstrijden worden onder een apart kopje vermeld. Alle spelers en ouders dienen met de richtlijnen bekend te zijn. Daarnaast worden de officiële KNVB reglementen gehanteerd.

IN GEVALLEN WAARIN DE RICHTLIJNEN IN DIT INFOBOEKJE NIET VOORZIEN, BESLIST DE TECHNISCHE (JEUGD)COMMISSIE VAN VOETBALVERENIGING AMERICA EVENTUEEL IN OVERLEG MET HET HOOFDBESTUUR.

Teamsamenstelling

De teams worden vóór aanvang van de competitie binnen een bepaalde leeftijdscategorie samengesteld door de technische (jeugd) commissie in overleg met de trainers en leiders. Hierbij kan bij incidenteel worden afgeweken van de leeftijdsgrens die de KNVB hanteert. De vereniging bepaalt welke spelers in welk elftal spelen. De KNVB bepaalt de klasse-indelingen, maar de vereniging kan wel haar voorkeuren aangeven.

Schorsingen

Het recht bestaat om maatregelen te treffen indien spelers zich niet aan bepaalde regels en afspraken houden, daarom:

 • Bij verhindering doet de betrokken speler hiervan melding bij de desbetreffende leider of trainer (niet bij het wedstrijdsecretariaat). Afmelden is altijd verplicht!
 • Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte, familieomstandigheden, werk of studie.
 • Indien een speler zich voor een wedstrijd niet afmeldt, kan hij geschorst worden voor 2 wedstrijden.
 • Indien een speler zich duidelijk te laat afmeldt, kan hij geschorst worden voor 1 wedstrijd.
 • Indien regelmatig voorkomt dat een speler zich niet of te laat afmeldt, kan hij geschorst worden voor 4 wedstrijden.
 • Indien een speler te laat komt voor een wedstrijd, kan hij als reserve opgesteld worden.
 • De vereniging heeft te allen tijde het recht om een speler te schorsen wegens wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd en/of training.
 • Een schorsing wordt altijd bepaald door de trainer/leider in overleg met de technische (jeugd)commissie en/of bestuur.
 • In de B-categorie (junioren en senioren m.u.v. eerste elftal) geldt bij een gele kaart een tijdstraf van 10 minuten, zonder verdere sancties. Schorsingen en boetes naar aanleiding van rode kaarten worden opgelegd door de KNVB. Boetes worden door de vereniging doorbelast aan de desbetreffende speler, tenzij de leiding anders beslist.
 • Wij hopen en verwachten dat spelers indien zij activiteiten plannen, rekening houden met het competitieprogramma en oefenwedstrijden. Voetbal is een teamsport, dus meld je niet te gemakkelijk af. Dit is in het belang van het team waarin u speelt.

Kleedlokalen

Alle spelers dienen er zorg voor te dragen dat de kleedlokalen na gebruik in fatsoenlijke staat worden achtergelaten. Dit geldt niet alleen voor de eigen kleedlokalen, maar ook voor de kleedlokalen van andere verenigingen. Spelers kunnen door hun leider worden aangewezen om een kleedlokaal schoon te maken.

Houd je aan een aantal disciplinaire regels:

 • Verboden te roken in de kleedlokalen
 • Verboden om glas mee te nemen naar de kleedlokalen
 • Verboden voetbalschoenen uit te kloppen in de lokalen of tegen de buitenmuren

Fietsen

Fietsen en bromfietsen dienen bij trainingen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken op het sportpark. Tijdens wedstrijden dienen de fietsen en bromfietsen te worden geplaatst in de fietsenrekken op de parkeerplaats en nooit op het sportpark. Fietsverlichting dient, zeker in de winterperiode wanneer het vroeg donker wordt, altijd in orde te zijn.

Bij het sportpark is een oversteekplaats met fietssluizen. Deze dient door alle fietsers gebruikt te worden, ook bij trainingen. Kijk te allen tijde goed uit. Oversteken bij de tweede ingang naar de parkeerplaats is niet toegestaan.

Vernieling

Er mag nimmer sprake zijn van vernieling van materialen of voorwerpen van zowel de eigen vereniging alsook andere verenigingen. Wanneer een speler zich toch schuldig maakt aan vernieling of iets dergelijks dan heeft de vereniging het recht om de kosten op de speler(s) te verhalen en kan betrokken speler voor één of meerdere wedstrijden schorsen en/of inzetten bij het verrichten van eigen werkzaamheden.

Bijzonderheden/problemen

Mochten er leden zijn met problemen hebben met bijvoorbeeld de gezondheid, die van belang kunnen zijn om te weten, gelieve dit dan door te geven aan de leider van het elftal waarin uw kind speelt.

Als club zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer eventuele medische, fysieke, of verstandelijke bijzonderheden omtrent leden aan de technisch (jeugd)commissie en de trainers/leiders kenbaar gemaakt worden. Mochten zich problemen voordoen van algemene aard, dan kunt U daarvoor de technische (jeugd)commissie benaderen.

Ouders langs de lijn

Kinderen vinden het vrijwel altijd leuk wanneer ouders naar wedstrijden komen kijken. Wij willen u er echter op wijzen dat de coaching aan de trainer / leider dient te worden overgelaten. Dit willen wij als vereniging duidelijk maken met een klein citaat uit een artikel betreffende ‘normen en waarden’ die gelden op en rond het voetbalveld (uit een nieuwsbrief van NKS-voetbal sept. 2006).

“Ouders langs de lijn! Loop op zaterdagochtend maar een langs de velden en je ziet en hoort direct hoe sommige ouders zich gedragen. Onbedoeld wordt er voor gezorgd dat een aantal kinderen stijf van de spanning staat op het veld en niet hun zo geliefde spelletje kunnen spelen. Terwijl je als kind pas echt goed kan spelen als je je vrij en blij voelt. De oorzaak hiervan ligt meestal in het gescheld en geschreeuw van diverse ouders, omdat deze zich geroepen voelen om diverse aanwijzingen te geven aan hun kind of kinderen.”

Gedurende het najaar van 2007 is er ook landelijk enorme aandacht aan dit onderwerp besteed middels een campagne van SIRE die zich richtte op ‘Geef kinderen hun spel terug’. Deze campagne richtte zich speciaal op de overdreven bemoeizucht van (veelal) ouders langs de lijn.

“Geconstateerd mag worden dat dit een maatschappelijk verschijnsel is geworden dat zich steeds vaker manifesteert. Van kinderen wordt, zeker in sportief opzicht, vaak het uiterste gevraagd, terwijl kinderen gewoon een leuke wedstrijd willen spelen. Uiteraard kunnen prestaties een rol spelen, maar het lijkt er vaak op alsof de ouders zélf de wedstrijd spelen, in plaats van hun kinderen.”

Volgens AVV America hoort de coaching thuis bij de leiding van het team. Zij trainen en begeleiden de kinderen tijdens de wedstrijden en enkel zij geven aanwijzingen. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ook de scheidsrechters onderdeel uitmaken van onze vereniging. Zij zijn allen vrijwilligers die de wedstrijden met plezier leiden. Dit willen wij zo houden. Dus neemt een scheidsrechter een keer een foute beslissing, respecteer dit dan en houdt commentaar achterwege.

Laatste opstelling

De competitie gaat beginnen!
Zondag 23 september

Hoofdsponsors

boems jeu cafe minten assurantien

Sponsoren

 

 • Spar van den Beuken
 • Jan Minten Assurantiën
 • Stucadoorsbedrijf Roeffen - Peeters
 • Derix Logistics
 • Henk Aarts
 • John Deere
 • Paul Rongen Elektro
 • Cafetaria Hap en Stap
 • van dijck en jenneskens bestratingen
 • Cafe Boems Jeu
 • Handje Gezond
 • Erik Philipsen Bouw

                                                                                                 Copyright © AVV America